Base Rate History

FY Shrawan Bhadra Aswin Kartik Mangsir Poush Magh Falgun Chaitra Baisakh Jestha Ashad
2073/74 4.75 4.77 6.00 5.89 5.65 6.32 6.27 5.75 5.93 5.93 6.02 6.29
2074/75 6.82 6.32 6.90 6.71 6.82 6.93 6.80 6.67 7.11 7.01 6.99 7.03
2075/767.207.077.527.956.906.06 6.546.646.927.457.337.98